НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДРОЗДІЛ

 

Координатором методичної роботи фахового коледжу вимірювань є методист вищої категорії, викладач вищої кваліфікаційної категорії Леник Ольга Андріївна

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДРОЗДІЛ

 

В СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ КЕРУЄТЬСЯ:

 

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ – це навчати, формувати та виявляти професійного педагога шляхом створення оптимальних умов, що будуть сприяти фаховому та творчому розкриттю викладача, сприяти постійному підвищенню педагогічної майстерності та втілювати у освітній процес передові сучасні технології навчання і виховання.

Діяльність методичного кабінету координується з роботою педагогічної та методичної ради, циклових комісій, кураторів груп та спрямована на покращення якості теоретичного і практичного навчання здобувачів освіти, сприяння зростанню педагогічної майстерності викладачів, надання їм практичної допомоги з питань теорії педагогіки, психології, методики викладання   Методична робота в коледжі є складовою частиною освітнього процесу і одним з основних видів діяльності педагогічного колективу. 

ОСНОВНА МЕТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Є:

 • Виконання вимог внутрішньої системи забезпечення якості освіти на засадах відповідності ліцензійним умовам надання освітніх послуг, державним освітнім стандартам, врахування і узгодження потреб щодо надання освітніх послуг.
 • Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до державної політики у галузі освіти; визначення траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників, безперервного процесу набуття ними нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей, необхідних для професійної діяльності; підтримка у реалізації різних форм та напрямів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 • Сприяння вдосконаленню застосування сучасної інформаційно-комунікаційної та інноваційної освітньої технології – системи електронного забезпечення навчання на платформі Moodle та додатку Google Classroom – з метою забезпечення якісної підготовки фахівців, рівного доступу учасників освітнього процесу до навчально-методичних матеріалів, формування сучасного відкритого електронного інформаційно-освітнього середовища Коледжу та набуття компетентностей студентами до роботи за фахом. 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ:

 • надання методичних консультацій викладачам
 • спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу
 • створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін
 • розробка й упровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення навчально-методичної роботи
 • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів
 • робота з молодими викладачами
 • допомога в підготовці викладачів до атестації

ОСНОВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 • засідання методичної ради коледжу
 • засідання циклових комісій
 • методичні консультації
 • відкриті заняття, конференції
 • розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
 • надання рекомендацій щодо нових методів та форм дистанційного навчання, проведення занять он-лайн